โกชุ้นระนองขนส่ง บริการขนส่งสินค้า กรุงเทพ ระนอง พม่า ลอจิสติกส์ choon logistics logo
“โกชุ้นระนองขนส่ง ผู้นำในบริการขนส่งสินค้าระนอง-กรุงเทพ
the leading transport services Bangkok and Ranong”
ขนส่งสินค้า
Services
We provide truck transport services from a single letter up to 15 tons. It's fast, safe and satisfied.
เครื่องมือขนส่ง
Support
Support, Track&Trace or Map of our Locations. Here's the source for any answer you need!
ข่าวขนส่ง
Track&Trace
Easier tracking your package with our tracking system and we are here to help in LINE @gochoon
โกชุ้นระนองขนส่ง
About
GoChoon Logistics is based in Bangkok and Ranong, Thailand.
บริการขนส่งสินค้า
เราให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่จดหมายฉบับเดียวไปจนถึงสินค้าที่หนัก 15 ตัน เร็ว, ปลอดภัย และพึงพอใจ
ช่วยเหลือ
สอบถามบริการ ต้องการความช่วยเหลือ ติดตามพัสดุ หรือขอแผนที่ ตรงนี้มีคำตอบ!
เช็คสถานะการจัดส่ง
ช่วยติดตามการจัดส่งพัสดุของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยระบบติดตามการจัดส่งของเรา อีกทั้งเรายังพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอใน ไลน์ @gochoon

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โกชุ้นระนองขนส่ง

โกชุ้นระนองขนส่ง ให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง โกชุ้นระนองขนส่ง มุ่งเน้นการดําเนินงาน ด้วยการกําหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับผิดชอบบริหารจัดการ อํานวยความสะดวกเพื่อการ ปฏิบัติ ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รักษา ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายงานและเปิดเผยผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ สสม่ำเสมอ

โกชุ้นระนองขนส่ง ได้นิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และ “ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โกชุ้นระนองขนส่ง อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจาก โกชุ้นระนองขนส่ง เก็บข้อมูลไปแล้ว

 1. เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของ โกชุ้นระนองขนส่ง หรือบริการต่าง ๆ เช่น บริการส่งจดหมาย บริการส่งพัสดุ บริการขนส่งสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงธุรกรรมและการชําระเงินใด ๆ ของท่าน และยืนยันตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
 3. ใช้ในการดําเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
 4. ใช้ในการทําวิจัยสํารวจตลาด วัดผล และบริหารประสิทธิภาพในการทําโฆษณา และการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และบริการของ โกชุ้นระนองขนส่ง
 5. ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบเสร็จ และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนด เป็นต้น
 6. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ โกชุ้นระนองขนส่ง เช่น การบันทึกข้อความสนทนาผ่านระบบออนไลน์ เช่น LINE, FACEBOOK, Messenger และ Google การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV
 7. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของ โกชุ้นระนองขนส่ง 
 8. ตอบสนองต่อคําขอของท่าน เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับเรื่องร้องเรียน
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โกชุ้นระนองขนส่ง จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจํากัด เพียงเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อันประกอบด้วย

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ สําเนาบัตรประชาชน เป็นต้น
 2. ข้อมูลสําหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 3. ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและพัสดุ เช่น ชื่อและจำนวนรายการสินค้าและพัสดุ
 4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร สําเนาสมุดบัญชี เป็นต้น
 5. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Cookie หมายเลข IP Address
 6. พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ ข้อความ เสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media Chat (เช่น LINE, FACEBOOK, Messenger, Google) และ Geolocation เป็นต้น

ทั้งนี้ จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจําเป็นต่อ การให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและ โกชุ้นระนองขนส่ง
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของ โกชุ้นระนองขนส่ง กรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ในการดําเนินงานของ โกชุ้นระนองขนส่ง โดยจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสําคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น 
 5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
 6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ การปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจรัฐที่ โกชุ้นระนองขนส่ง ได้รับมอบหมาย

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงที่ท่านได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้บริการขนส่งสินค้า บริการจัดส่งจดหมาย หรือพัสดุ การใช้บริการเก็บเงินปลายทาง
 2. ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้มอบไว้ให้
 3. การขอลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้น หมดความจําเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 4. การขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจําเป็น
 5. การถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้
 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากท่านมี ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง

การรับมือและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กําหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามภารกิจของ โกชุ้นระนองขนส่ง ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
 2. จัดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ โกชุ้นระนองขนส่ง ในการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายและสะดวกสําหรับการตอบสนองความต้องการของเจ้าของข้อมูล ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ โกชุ้นระนองขนส่ง
 5. จัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. จัดให้มีมาตรการรับมือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีมีเหตุสูญหายหรือรั่วไหลตามที่กฎหมาย บัญญัติ
 7. กําหนดแนวทางในการสอบทานการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและทันกาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

    

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

โกชุ้นระนองขนส่ง จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการ หรือมีพันธะผูกพันต่อ โกชุ้นระนองขนส่ง อย่างไรก็ดี โกชุ้นระนองขนส่ง สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจาก ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการหรือสิ้นสุดพันธะต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่าง ๆ ของ โกชุ้นระนองขนส่ง เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดให้บริษัทฯ จําเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น โกชุ้นระนองขนส่ง อาจมีความจําเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

การใช้งานคุกกี้

โกชุ้นระนองขนส่ง มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.gochoon.com ของโกชุ้นระนองขนส่ง และนําไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้อาจทําให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โกชุ้นระนองขนส่ง อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โกชุ้นระนองขนส่ง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โกชุ้นระนองขนส่ง อาจจําเป็นต้องเปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดย โกชุ้นระนองขนส่ง จะจัดทําข้อตกลง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
 2. โกชุ้นระนองขนส่ง อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่าน้ัน
 3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอํานาจเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดดังต่อไปนี้

 1. การขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 3. การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ โกชุ้นระนองขนส่ง ได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ

อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

    

การทบทวนนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

โกชุ้นระนองขนส่ง ดําเนินการทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ําเสมอเพอความสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย และวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โกชุ้นระนองขนส่ง แนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจํา การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของ โกชุ้นระนองขนส่ง ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โกชุ้นระนองขนส่ง และ Gochoon.com

1/1 ซอย 91 ถนน บางแวก แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล support@gochoom.com โทรศัพท์ (662) 865-3683

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565